Thông tin mời thầu

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý năm 2023 cho Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Thứ sáu, 27/10/2023 | 09:31 GMT+7

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty DHD) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Vật tư kém, mất phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng trong năm 2023 (Danh mục VTTB thanh lý năm 2023 tại Phụ lục I đính kèm).

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.074.460.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ghi chú:

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí bốc dỡ, vận chuyển.

- Giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí, thuế, phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có). Các chi phí này do bên trúng đấu giá chi trả.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Địa điểm nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ 00 phút của ngày kết thúc nhận hồ sơ) về địa chỉ: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi xem xét đánh giá, chấm điểm các hồ sơ của các Đơn vị tham gia, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn và thông báo kết quả trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Những tổ chức đấu giá tài sản không nhận được thông báo kết quả thì được hiểu là không được lựa chọn và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thông báo để các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký.

Trân trọng./

(Nội dung thông báo chi tiết vui lòng xem link đính kèm)

https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia/vat-tu-thanh-ly-nam-2023-cua-cong-ty-co-phan-thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-57470.html

Phòng Kế hoạch và Vật tư