Chính sách chất lượng và An toàn thông tin

  • Trang chủ
  • Chính sách chất lượng và An toàn thông tin

Chính sách chất lượng và An toàn thông tin

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

“Quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung cấp điện năng cho nhu cầu của thị trường với mục tiêu an toàn - chất lượng”.

 

   Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cam kết thực hiện:

1. Tuân thủ các yêu cầu và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hiện hành.

2. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

3. Củng cố, xây dựng bộ máy tổ chức đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động dịch vụ kỹ thuật.

4. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động dây chuyền công nghệ sản xuất.

5. Tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên.