Thông tin mời thầu

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Thứ ba, 27/9/2022 | 15:12 GMT+7

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty DHD) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Thông tin đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị hư hỏng, không sử dụng được (Danh mục tài sản, VTTB thanh lý năm 2022 tại Phụ lục đính kèm).

- Giá khởi điểm: 1.390.030.000 đồng (Một tỷ ba trăm chín mươi triệu không trăm ba mươi ngàn đồng).

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.

- Giá trên chưa bao gồm các khoản lệ phí, thuế, phí khác liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật (nếu có). Các chi phí này do bên trúng đấu giá chi trả.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

3.1 Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và Phụ lục 1 Thông tư 02/2022/TTBTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 (PL1-TT02). Theo đó bao gồm các nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu
giá đối với tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản phù
hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá
quyết định.

3.2 Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại; trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì lựa chọn một trong các tổ chức này theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã từng tổ chức thành công đấu giá tài
sản của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức chênh lệch trung bình lớn nhất giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm của các cuộc đấu giá thành công tài sản cùng loại với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá trong năm trước liền kề (được xác định theo tiêu chí III.2).

4. Các điểm lưu ý

- Tài sản đấu giá cùng loại đã được giải thích tại ghi chú số 1 của PL1-TT02 là tài sản được quy định trong cùng một điểm của khoản 2 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Tài sản đấu giá cùng loại với tài sản mà đơn vị bán đấu giá không nhất thiết phải là VTTB ngành điện.

- Năm trước liền kề được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm liền
trước năm có tổ chức cuộc bán đấu giá.

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (tiêu chí III.1 tại PL1-TT02 dùng định giá
năng lực kinh nghiệm của tổ chức đấu giá tài sản) bao gồm các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho cả trường hợp đấu giá thành công và đấu giá không thành công; các trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá lại tài sản đấu giá không thành công.

- Mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (tiêu
chí III.2 tại PL1-TT02) được tính như sau: Mức chênh lệch trung bình = ((Tổng giá
trúng đấu giá - Tổng giá khởi điểm)/Tổng giá khởi điểm) x 100.

- Đối với các trường hợp trừ điểm theo quy định tại các khoản 4,5,6 Điều 5
TT02, thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tham gia quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để áp dụng tính trừ điểm (nếu có) được tính đến ngày ban hành thông báo này.

- Hồ sơ tổ chức đấu giá đăng ký tham gia yêu cầu cung cấp bản sao y chứng thực, với thời gian hiệu lực trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, bao gồm: chứng chỉ hành nghề, thẻ đấu giá viên.

- Nội dung Mục V PL1-TT02 - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản của Thông tư 02/2022/TT-BTP cụ thể như sau (Các tiêu chí khác không thay đổi):

STT

Nội dung

Mức tối đa

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

1

Số lượng các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện cho các
đơn vị thuộc EVN đã thành công trong năm trước liền kề:

- Tổ chức có số lượng hợp đồng thành công nhiều nhất đạt điểm
tối đa.

- Các tổ chức còn lại chấm theo công thức: Điểm chấm = 4 x (Số
lượng hợp đồng của tổ chức đang xét/số lượng hợp đồng của tổ
chức có số hợp đồng thành công nhiều nhất)

4

2

Tổ chức đấu giá có kinh nghiệm lâu năm nhất

1

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ 00 phút, ngày
03 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được tính theo dấu bưu điện phù hợp với thời gian yêu cầu nộp hồ sơ) về địa chỉ: Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, địa chỉ 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xem xét đánh giá, chấm điểm các hồ sơ đăng ký tham gia, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ có văn bản thông báo đến tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn và thông báo kết quả trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp về đấu giá tài sản. Những tổ chức không nhận được thông báo thì được hiểu là không được lựa chọn và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đã nộp.

Trân trọng./.

 

Phụ lục

DANH MỤC TÀI SẢN, VẬT TƯ THIẾT BỊ THANH LÝ NĂM 2022

STT

Danh mục VTTB

ĐVT

SL

Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1

Dây đồng trần

kg

8.700

150.000

1.305.000.000

2

Thép CT3 các loại

kg

7.860

7.000

55.020.000

3

Cáp đồng mềm Φ 10-16

kg

300

100.000

30.000.000

4

Đồng hồ báo mức dầu BDP

cái

1

10.000

10.000

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

1.390.030.000