Thư viện ảnh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ tư, 24/1/2024 | 10:05 GMT+7
//Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 27/4/2023

Hội đồng quản trị đang chủ trì Đại hội

Cổ đông phát biểu tại Đại hội

TV. HĐQT - P.TGĐ Đỗ Minh Lộc trình bày báo cáo tại Hội nghị

TV.HĐTV - TGĐ Đặng Văn Cường trình báy báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Đăng Dung - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Kế toán trưởng, trình bày Phương án phân phối lợi nhuận

Ông Nguyễn Đăng Dung được Đại hội thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Cổ đông Liên Thu phát biểu tại Đại hội

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Lê Xuân Phong - Trưởng Ban kiểm phiếu trình báy kết quả biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm phiếu làm việc

Ông Phạm Viết Hùng - TV. HĐTV EVNGENCO1 phát biểu

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT phát biểu

Bà Đinh Hải Ninh trúng cử Thành viên Ban kiểm soát và được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký trình bày dự thảo Biện bàn và Nghị quyết

Đại biểu và cổ đông chụp ảnh lưu niệm

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn