Giới thiệu tổng quan về Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (24/06/2021)

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (ESC) là đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. ESC được thành lập vào tháng 02 năm 2010.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020