Giới thiệu tổng quát về năng lực thiết bị chính phục vụ công tác vận hành - sửa chữa (24/06/2021)

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã đầu tư trang bị nhiều máy móc, thiết bị phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020