Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 (14/06/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 3

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 (21/05/2018)

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2017

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (02/05/2018)

Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 (27/04/2018)

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/04/2018)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2. Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2. (24/04/2018)

Công bố thông tin bất thường-chi trả cổ tức năm 2017 lần 2.

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018 (20/04/2018)

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2018

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018 (20/04/2018)

Văn bản giải trình số liệu quý 1-2018

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018 (20/04/2018)

Báo cáo tài chính riêng quý 1-2018

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (17/04/2018)

Dự thảo báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video