Bài ca truyền thống

Tác phẩm: Đa Nhim - một thoáng bên Anh
Tác giả: Nhạc sĩ HOÀI SƠN

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020